ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
23 กุมภาพันธ์ 2567

แก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (แก้ไข)

12 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งมติคณะกรรมการ แก้ไขวาระการประชุม EGM ครั้งที่ 1/2567 โดยเพิ่มเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) (เพิ่มเติม)

08 กุมภาพันธ์ 2567

มติคณะกรรมการ เพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด การออกและเสนอขาย ESOP Warrant ครั้งที่ 1 การขอ Whitewash และกำหนดการประชุม EGM ครั้งที่ 1/2567 (แก้ไข)

08 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งมติคณะกรรมการ เพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด การออกและเสนอขาย ESOP Warrant ครั้งที่ 1 และกำหนดการประชุม EGM ครั้งที่ 1/2567

08 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

14 พฤศจิกายน 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

14 พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 พฤศจิกายน 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

13 พฤศจิกายน 2566

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

08 พฤศจิกายน 2566

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

29 สิงหาคม 2566

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (การกู้ยืมเงิน)

11 สิงหาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

11 สิงหาคม 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

11 สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

11 สิงหาคม 2566

แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

27 กรกฎาคม 2566

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

21 กรกฎาคม 2566

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้

21 กรกฎาคม 2566

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

03 กรกฎาคม 2566

แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

15 พฤษภาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566