ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
15 พฤษภาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

15 พฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

15 พฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

15 พฤษภาคม 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

26 เมษายน 2566

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

18 เมษายน 2566

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

24 มีนาคม 2566

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท

28 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 กำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล

28 กุมภาพันธ์ 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

28 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

28 กุมภาพันธ์ 2566

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

28 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งกรรมการลาออก การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก รวมทั้งการแก้ไขจำนวนและรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

05 มกราคม 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

05 มกราคม 2566

แจ้งกรรมการลาออก

04 มกราคม 2566

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

30 ธันวาคม 2565

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้

21 ธันวาคม 2565

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2565

11 พฤศจิกายน 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

11 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

11 พฤศจิกายน 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)