ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
14 พฤศจิกายน 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

14 พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 พฤศจิกายน 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

13 พฤศจิกายน 2566

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

08 พฤศจิกายน 2566

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

29 สิงหาคม 2566

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (การกู้ยืมเงิน)

11 สิงหาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

11 สิงหาคม 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

11 สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

11 สิงหาคม 2566

แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

27 กรกฎาคม 2566

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

21 กรกฎาคม 2566

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้

21 กรกฎาคม 2566

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

03 กรกฎาคม 2566

แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

15 พฤษภาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

15 พฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

15 พฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

15 พฤษภาคม 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)

26 เมษายน 2566

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

18 เมษายน 2566

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่