ท่านสามารถศึกษารายละเอียดผลประกอบการของเราจากรายงานงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการฉบับล่าสุดนี้

Latest Documents

ปี
2564
financial-statement

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) แก้ไข งบกระแสเงินสด

  • รายงานผู้สอบบัญชี
  • งบการเงิน
  • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน

ไตรมาส 1/2564

  • รายงานผู้สอบบัญชี
  • งบการเงิน
  • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ