งบการเงิน และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | Raimon Land
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดผลประกอบการของเราจากรายงานงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการฉบับล่าสุดนี้

Latest Documents

ปี
2567
financial-statement

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

 • รายงานผู้สอบบัญชี
 • งบการเงิน
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน

ประจำปี 2563

 • รายงานผู้สอบบัญชี
 • งบการเงิน
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไตรมาส 3/2563

 • รายงานผู้สอบบัญชี
 • งบการเงิน
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไตรมาส 2/2563

 • รายงานผู้สอบบัญชี
 • งบการเงิน
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไตรมาส 1/2563

 • รายงานผู้สอบบัญชี
 • งบการเงิน
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ