โครงสร้างการจัดการ | Raimon Land

หมายเหตุ:

* ผู้บริหารของบริษัทตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ประกาศที่ ทจ. 23/2551 (มาตรา 89/1)
** ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2566