ปฏิทินนักลงทุน | Raimon Land

กิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

29 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

30 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
อ่านเพิ่มเติม

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2563

20 พฤศจิกายน 2563
เวลา 11.20 - 12.35 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
อ่านเพิ่มเติม

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2563

27 สิงหาคม 2563
เวลา 15.15 - 16.00 น.
ช่องทางออนไลน์ www.set.or.th/oppday
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563

13 สิงหาคม 2563

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

29 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมห้องที่ 5-7 อาคารรัจนาการ ชั้นที่ 8 เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
อ่านเพิ่มเติม