ปฏิทินนักลงทุน | Raimon Land

กิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

26 เมษายน 2566
เวลา 14.00 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)