ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | Raimon Land

งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท ยกเว้น หุ้น / ข้อมูลต่อหุ้นและอัตราส่วนทางการเงิน)

2565
2564
2563
งบกำไรขาดทุน
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
67.60
2,188.68
2,961.11
รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
-
-
8.53
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
36.99
26.72
30.96
รายได้อื่น
240.28
299.19
170.90
ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
7.18
-
-
รายได้รวม
352.05
2,514.59
3,171.50
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
59.10
1,837.09
2,533.94
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
406.51
660.48
840.15
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
-
208.10
-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
3.54
-
-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีความ
88.10
-
-
ค่าใช้จ่ายรวม
557.25
2,705.67
3,627.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี
(205.20)
(191.08)
(455.50)
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมค้า
136.92
(28.54)
(31.26)
ค่าใช้จ่ายทางการเงินสุทธิ
(233.36)
(160.05)
(192.37)
ภาษีเงินได้
(13.45)
(73.05)
(45.27)
กำไร (ขาดทุน)
(315.09)
(452.72)
(724.40)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(312.02)
(452.73)
(718.30)
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
105.32
1,250.35
210.16
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
1,509.16
3,405.71
3,602.69
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
6,746.19
6,045.36
5,768.82
รวมสินทรัพย์
8,255.35
9,451.07
9,371.51
รวมหนี้สินหมุนเวียน
2,700.23
3,033.63
1,458.92
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
1,256.24
1,840.89
2,888.76
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ย
3,533.19 *
3,689.20
3,177.07
หนี้สินรวม
3,956.47
4,874.52
4,347.68
ทุนเรือนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว
4,172.48
4,172.48
4,172.48
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

* อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (0.82)
4,298.89
4,576.54
5,023.83
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIOS) (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
0.56
1.12
2.47
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
0.04
0.41
0.14
อัตราความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) (%)
อัตรากำไรขั้นต้นการขายอสังหาริมทรัพย์
13%
16%
14%
อัตรากำไรสุทธิ
-90%
-18%
-23%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (1)
-7%
-9%
-13%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (2)
-4%
-5%
-6%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Efficiency Ratios) (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
0.04
0.27
0.28
อัตราส่วนการชำระหนี้ (Leverage Ratios) (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
0.92
1.07
0.87
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน
0.82
0.81
0.63
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน (3)
0.80
0.54
0.59
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (4)
(0.88)
(1.19)
(2.37)
อัตราการเติบโต (% ต่อปี) (%)
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม
-13%
1%
-27%
อัตราการเติบโตของหนี้สินรวม
-19%
12%
-39%
อัตราการเติบโตของทุน
-6%
-9%
-12%
อัตราการเติบโตของรายได้รวม
-86%
-21%
-12%
อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
62%
-21%
-13%
อัตราส่วนต่อหุ้น (Per Share Ratios) (บาท)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)
4,172.48
4,172.48
4,172.48
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (5)
(0.07)
(0.11)
(0.17)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (6)
1.03
1.10
1.20
กระแสเงินสด
เงินสดต้นงวด
1,250.35
210.16
695.12
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานสุทธิ
(203.74)
865.32
1,922.50
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ
(740.43)
(318.57)
419.78
กระแสเงินสดจากกิจกรรมในการจัดหาเงินสุทธิ
(200.86)
493.45
(2,828.00)
เงินสดปลายงวด
105.32
1,250.35
210.16

(1) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท/ ค่าเฉลี่ยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทปีนี้และปีที่แล้ว

(2) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท/ ค่าเฉลี่ยสินทรัพย์รวมของบริษัทปีนี้และปีที่แล้ว

(3) อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อทุน = หนี้สินที่มีดอกเบี้ย หักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

(4) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย = กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี / ค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยค่าใช้จ่ายทางการเงิน หมายถึง ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหาเงินกู้ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้

(5) กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น = กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท / จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

(6) มูลค่าตามบัญชีรวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย