รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | Raimon Land
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/03/2024 ประเภท: XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,095
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.93
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,312
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 54.37

รายชี่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. เคพีเอ็นแลนด์
1,000,000,000
23.97%
2. บริษัท เมซ่า ไทย จำกัด
893,000,000
21.40 %
3. SIX SIS AG
170,191,000
4.08 %
4. บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด
131,710,900
3.16 %
5. DB AG SG SES CLT ACC FOR Albula Investment Fund Limited
119,563,100
2.87 %
6. นายจิรวุฒิ คุวานันท์
112,004,900
2.68 %
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
91,209,307
2.19 %
8. นางณัฐธิดา ชุณห์อรรถกิจ
70,900,000
1.70 %
9. น.ส. สิริน คงอุดมสิน
64,564,000
1.55 %
10. นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ
54,200,000
1.30 %
11. นายสมชาย ตรีดารา
49,753,100
1.19 %
12. Mrs. Supranee Chaichukiat
47,100,000
1.13 %
13. นายนพพร สุวรรณมาศ
40,400,000
0.97 %
14. นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์
39,000,000
0.93 %
15. LGT BANK (SINGAPORE) LTD
36,000,000
0.86 %
16. นายสราวุธ บุญ-หลง
30,192,100
0.72 %
17. Mrs. Kanniga Pruksakorn
21,475,300
0.51 %
18. Mr. Arthit Narula
21,027,800
0.50 %
  จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
4,172,484,127
100.0%