รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | Raimon Land
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,264
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 48.39
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2565 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,914
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.93

* นับรวมหุ้นที่ถือโดยนายกฤษณ์ ณรงค์เดช จำนวน 5.36 ล้านหุ้น และ นายกรณ์ ณรงค์เดช จำนวน 0.7 ล้านหุ้น

รายชี่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. เคพีเอ็นแลนด์
1,000,000,000
23.97%
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH
895,100,000
21.45%
3. นายจิรวุฒิ คุวานันท์
244,486,400
5.86%
4. CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.
170,191,000
4.08%
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
151,790,836
3.64%
6. Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited
119,563,100
2.87%
7. นางณัฐธิดา ชุณห์อรรถกิจ
66,300,000
1.59%
8. นายสมชาย ตรีดารา
48,803,100
1.17%
9. น.ส. สิริน คงอุดมสิน
47,815,500
1.15%
10. นางสุปราณี ชัยชูเกียรติ
47,100,000
1.13%
  รวม 10 รายแรก
2,791,149,936
66.91%
  จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
4,172,484,127
100.0%

Remark :
Based on the Report of the Acquisition or Disposition of Securities (Form 246-2) on 3 September 2020, MESA THAI PTE. LTD. has completed the acquisition of 893,000,000 shares of Raimon Land Plc. ("the Company"), representing 21.402 per cent of the total paid-up shares of the Company, from 2nd largest shareholder, JS Asset Management. As a result, MESA THAI PTE. LTD. has become a major shareholder of the Company. MESA THAI PTE. LTD. is a private limited company, registered in Singapore, wholly owned by Mr. Kwee Liong Tek. Please find a reference in the link https://www.set.or.th/dat/news/202009/20102926.pdf