รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | Raimon Land
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 26/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,769
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 47.28
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/03/2564 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,370
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.93

* นับรวมหุ้นที่ถือโดยนายกฤษณ์ ณรงค์เดช จำนวน 5.36 ล้านหุ้น และ นายกรณ์ ณรงค์เดช จำนวน 0.7 ล้านหุ้น

รายชี่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. เคพีเอ็นแลนด์
1,000,000,000
24.0%
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH
936,035,700
22.4%
3. นาย จิรวุฒิ คุวานันท์
254,486,400
6.1%
4. นาย มงคล ประกิตชัยวัฒนา
169,500,000
4.1%
5. CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.
156,191,000
3.7%
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
121,093,138
2.9%
7. นาง สุปราณี ชัยชูเกียรติ
47,100,000
1.1%
8. นาย ชูชาติ ชัยชูเกียรติ
42,400,000
1.0%
9. นาย สมชาย ตรีดารา
39,515,300
0.9%
10. นาย ประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์
39,100,000
0.9%
  รวม 10 รายแรก
2,805,421,538
67.2%
  จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
4,172,484,127
100.0%

Remark :
Based on the Report of the Acquisition or Disposition of Securities (Form 246-2) on 3 September 2020, MESA THAI PTE. LTD. has completed the acquisition of 893,000,000 shares of Raimon Land Plc. ("the Company"), representing 21.402 per cent of the total paid-up shares of the Company, from 2nd largest shareholder, JS Asset Management. As a result, MESA THAI PTE. LTD. has become a major shareholder of the Company. MESA THAI PTE. LTD. is a private limited company, registered in Singapore, wholly owned by Mr. Kwee Liong Tek. Please find a reference in the link https://www.set.or.th/dat/news/202009/20102926.pdf