รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | Raimon Land
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 6,312
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 54.37
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2566 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,932
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.93

* นับรวมหุ้นที่ถือโดยนายกฤษณ์ ณรงค์เดช จำนวน 5.36 ล้านหุ้น และ นายกรณ์ ณรงค์เดช จำนวน 0.7 ล้านหุ้น

รายชี่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. เคพีเอ็นแลนด์
1,000,000,000
23.97%
2. บริษัท เมซ่า ไทย จำกัด
893,000,000
21.40%
3. SIX SIS AG
170,191,000
4.08%
4. บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด
134,486,400
3.22%
5. DB AG SG SES CLT ACC FOR Albula Investment Fund Limited
119,563,100
2.87%
6. นายจิรวุฒิ คุวานันท์
110,000,000
2.64%
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
99,283,707
2.38%
8. นางณัฐธิดา ชุณห์อรรถกิจ
70,300,000
1.68%
9. น.ส. สิริน คงอุดมสิน
59,924,900
1.44%
10. นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ
54,200,000
1.30%
  รวม 10 รายแรก
2,710,949,107
64.98%
  จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
4,172,484,127
100.0%