การพัฒนาที่ยั่งยืน | Raimon Land

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของความเท่าเทียมของมนุษยชน ทางบริษัทได้กำหนดนโยบาย และจริยธรรมในการดำเนินงาน (code of conduct) โดยเปิดเผยรายละเอียดบนเว็บไซด์ภายในของบริษัท www.raimonland.com และเพื่อเป็นการ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม code of conduct ทางบริษัทได้เปิดให้พนักงานสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ระบบ Share Point ของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในการออกแบบโครงการและการเลือกวัสดุในการก่อสร้างนั้น บริษัทให้ ความสำคัญกับประโยชน์สุขของผู้บริโภคเป็นหลัก (รายละเอียดของแต่ละ โครงการอาจแตกต่างกัน) อันได้แก่

โครงการออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางและที่จอดรถอย่างเพียงพอสำหรับลูกค้า

มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น มาตรการควบคุมการติดต่อของบุคคลภายนอก การใช้ระบบควบคุมความปลอดภัยโดยบัตรลิฟท์ผู้โดยสาร

การออกแบบและใช้วัสดุ เพื่อคำนึงถึงการประหยัดพลังงานเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของ ผู้บริโภค

การใช้กระจก 2 ชั้นเพื่อลดมลภาวะทางเสียงเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัย

การเลือกใช้นวัตกรรมใหม่ๆมาใช้โครงการเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ลูกค้า เช่น ระบบจอดรถอัตโนมัติ (Automated Parking) ระบบอำนวยความสะดวกของผู้มาติดต่อผ่าน Video door phone

นอกจากนี้ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยอันทำให้ผู้บริโกคไม่สามารถท่าการ รับโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกำหนด ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือ ผู้บริโภค (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

 • ในกรณีลูกค้าเสียชีวิต หรือป่วยหนัก บริษัทจะพิจารณาคืนเงินดาวน์บางส่วนให้ในจำนวนที่เหมาะสม
 • ในกรณีสถานะทางการเงินของลูกค้าเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน เช่น มีการตกงาน หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศพกพัน อย่างมีนัยสำคัญ หรือ หากสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปเปลี่ยนแปลง หรือลูกค้าประสบปัญหาทางการเงินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้บริษัท จะพิจารณาเสนอแผนการช่วยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสม

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการออกแบบโครงการและการเลือกวัสดุในการก่อสร้างนั้น บริษัทให้ ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมเสมอมา (รายละเอียดของแต่ละโครงการอาจแตกต่างกัน) โดยสามารถแบ่งเป็น หัวข้อดังนี้

vision

การประหยัดพลังงาน

 • การใช้กระจก 2 ชั้นซึ่งกันความร้อนจากภายนอกได้ดีกว่ากระจกธรรมดาเพื่อลดการใช้พลังงาน
 • การติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับการใช้หลอดไฟแบบเอลอีดี ซึ่งทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้ดีกว่าหลอดไฟฟ้าทั่วไป
 • การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน
vision

การรักษาสิ่งแวดล้อม

 • ระบบรีไซเคลน้ำเสียเพื่อใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น การรดน้ำต้นไม้ทำความสะอาดพื้น
 • ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อหวงนี้ก่อนปล่อยสู่บ่อบำบัดน้ำสาธารณะ
 • มีการใช้ระบบห้องน้ำและสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ ตัวอย่างเช่น การใช้น้ำเพียง 4 ลิตรต่อนาทีเมื่อเทียบกับ 6 ลิตรต่อนาที หรือการ ใช้สุขภัณฑ์แบบมีการกดน้ำเพื่อชำระเบาหรือชำระหนัก
 • ระบบควบคุมความดันน้ำใช้แบบประหยัดน้ำ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ
 • สระว่ายน้ำแบบเกลือเพื่อลดมลภาวะอันเกิดจากสารคลอรีน
 • ใช้พื้นไม้ลามิเนตแทนไม้จริงเพื่อลดปริมาณการตัดต้นไม้
 • การใช้พื้นเซรามิคแทนการใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่น หินธรรมชาติหรือไม่
 • การรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีมาก่อนการพัฒนาโครงการ
 • การติดตั้งเครื่องชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV charger) ในที่จอดรถของโครงการ
vision

การออกแบบ

 • ร้อยละ 50 ของพื้นที่เปิดของโครงการเป็นพื้นที่สีเขียว รวมทั้งปลูกพืชหรือต้นไม้ในบริเวณต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น บริเวณกำแพงนอก ของส่วนที่จอดรถ
 • การออกแบบโครงการโดยคำนึงถึงผลกระทบแก่ชุมชนรอบโครงการ โดยจัดทำภาพ 3 มิติเชิงซ้อนเสนอแก่ชุมชนโดยรอบก่อนการ ขออนุญาตก่อสร้างโครงการ