การประชุมผู้ถือหุ้น | Raimon Land
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบรายงานการเพิ่มทุน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงาน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยการอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 รายการความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ข้อบังคับของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 เอกสารสาหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One report) และงบการเงินของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ข้อมูลบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ข้อบังคับของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)