การประชุมผู้ถือหุ้น | Raimon Land
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
แผนที่สถานที่จัดการประชุม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับรายงานประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น