การประชุมผู้ถือหุ้น | Raimon Land
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report) และงบการเงินของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ข้อมูลบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 สรุปสาระสำคัญแผนการดำเนินงานกรณีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,900 ล้านบาท
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ข้อบังคับของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565