นโยบายการจ่ายเงินปันผล | Raimon Land

การจ่ายเงินปันผล

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่จ่ายเงินปันผล
ประเภทเงินปันผล
เงินปันผล (ต่อหุ้น)
หน่วย
วันผลประกอบการ
-
-
งดจ่ายเงินปันผล
-
-
01/01/2566 - 31/12/2566
-
-
งดจ่ายเงินปันผล
-
-
01/01/2565 - 31/12/2565
-
-
งดจ่ายเงินปันผล
-
-
01/01/2564 - 31/12/2564
09/05/2562
28/05/2562
เงินปันผล
0.015
บาท
01/01/2561 - 31/12/2561
08/05/2561
25/05/2561
เงินปันผล
0.0313
บาท
01/01/2560 - 31/12/2560
28/04/2560
19/05/2560
เงินปันผล
0.07
บาท
01/01/2559 - 31/12/2559
28/04/2559
24/05/2559
เงินปันผล
0.055
บาท
01/01/2558 - 31/12/2558
03/12/2552
03/30/2552
หุ้น
01:00.1
หุ้น
n/a
03/12/2552
03/30/2552
เงินปันผล
0.0093
บาท
n/a

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัท

บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย เมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

สำรองตามกฎหมายของบริษัท

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายนี้ ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

นโยบายของบริษัทย่อย

คณะกรรมการของบริษัทย่อยอาจประกาศและจ่ายเงินปันผลได้ แต่เงินปันผลนั้นให้จ่ายจากเงินกำไรของบริษัทเท่านั้น จะจ่ายจากเงินประเภทอื่นไม่ได้ สำหรับเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการของบริษัทย่อยอาจจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคราวๆ ก็ได้ ตามแต่คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเห็นว่ากำไรของบริษัทมีเพียงพอที่จะให้ทำเช่นนั้น

สำรองตามกฎหมายของบริษัทย่อย

ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองไว้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 20 ส่วนของจำนวนผลกำไรบริษัทจนกว่าทุนสำรองนี้จะถึง 1 ใน 10 ของจำนวนทุนของบริษัทแล้ว