ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่ | Raimon Land
ปี 2564
งบการเงิน
ไตรมาส 2/2564
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ไตรมาส 1/2564
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาส 2/2564
ไตรมาส 1/2564
Newsletter
กันยายน 2564
สิงหาคม 2564
กรกฎาคม 2564
มิถุนายน 2564
พฤษภาคม 2564
เมษายน 2564
มีนาคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มกราคม 2564
เอกสารนำเสนอ
Corporate Presentation, September 2021
Corporate Presentation, June 2021
เอกสารนำเสนอ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564