ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่ | Raimon Land
ปี 2565
งบการเงิน
ไตรมาส 2/2565
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ไตรมาส 1/2565
รายงานผู้สอบบัญชี
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ไตรมาส 2/2565
ไตรมาส 1/2565
Newsletter
สิงหาคม 2565
กรกฎาคม 2565
มิถุนายน 2565
พฤษภาคม 2565
เมษายน 2565
มีนาคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มกราคม 2565
เอกสารนำเสนอ
Corporate Presentation and Q2/2022
Corporate Presentation and Q1/2022