การประชุมผู้ถือหุ้น | Raimon Land
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น