การประชุมผู้ถือหุ้น | Raimon Land
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับรายงานประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 รายการเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
- แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น