ปฏิทินนักลงทุน | Raimon Land

กิจกรรมที่ผ่านมา

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2560

21 พฤศจิกายน 2560
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2560

17 พฤษภาคม 2560
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

24 เมษายน 2560
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2559

21 มีนาคม 2560
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม เดอะ ไรมอนบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 19 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120