ปฏิทินนักลงทุน | Raimon Land

กิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

29 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น.
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)