งบการเงิน และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | Raimon Land
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดผลประกอบการของเราจากรายงานงบการเงิน และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการฉบับล่าสุดนี้

Latest Documents

ปี
2566
financial-statement

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

 • รายงานผู้สอบบัญชี
 • งบการเงิน
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน

ประจำปี 2562

 • รายงานผู้สอบบัญชี
 • งบการเงิน
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไตรมาส 3/2562

 • รายงานผู้สอบบัญชี
 • งบการเงิน
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไตรมาส 2/2562

 • รายงานผู้สอบบัญชี
 • งบการเงิน
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไตรมาส 1/2562

 • รายงานผู้สอบบัญชี
 • งบการเงิน
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ