ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
28 ตุลาคม 2564

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

13 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 สิงหาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

13 สิงหาคม 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

14 พฤษภาคม 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) แก้ไข งบกระแสเงินสด

13 พฤษภาคม 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

12 พฤษภาคม 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท การแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

12 พฤษภาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

12 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

05 พฤษภาคม 2564

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

05 พฤษภาคม 2564

แจ้งกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ลาออก และ แจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

30 เมษายน 2564

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

21 เมษายน 2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

07 เมษายน 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และและมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

01 เมษายน 2564

แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดตราประทับของบริษัท

19 มีนาคม 2564

รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์

18 มีนาคม 2564

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

12 มีนาคม 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก การกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

08 มีนาคม 2564

แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก

02 มีนาคม 2564

แจ้งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบลาออก