ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
28 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งกรรมการลาออก การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก รวมทั้งการแก้ไขจำนวนและรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

05 มกราคม 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO

05 มกราคม 2566

แจ้งกรรมการลาออก

04 มกราคม 2566

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

30 ธันวาคม 2565

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้

21 ธันวาคม 2565

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2565

11 พฤศจิกายน 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

11 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

11 พฤศจิกายน 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)

10 สิงหาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

10 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 สิงหาคม 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)

13 พฤษภาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

13 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 พฤษภาคม 2565

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)

12 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

29 เมษายน 2565

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

29 มีนาคม 2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท

01 มีนาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565: กำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การงดจ่ายเงินปันผล และการออกหุ้นกู้ (เพิ่มรายละเอียดในหัวข้อข่าว)

01 มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)