ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
22 มีนาคม 2567

แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (แก้ไข)

12 มีนาคม 2567

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากการออกหุ้นเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยง

29 กุมภาพันธ์ 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

29 กุมภาพันธ์ 2567

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

29 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

29 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และการงดจ่ายเงินปันผล

23 กุมภาพันธ์ 2567

แก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (แก้ไข)

12 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งมติคณะกรรมการ แก้ไขวาระการประชุม EGM ครั้งที่ 1/2567 โดยเพิ่มเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) (เพิ่มเติม)

08 กุมภาพันธ์ 2567

มติคณะกรรมการ เพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด การออกและเสนอขาย ESOP Warrant ครั้งที่ 1 การขอ Whitewash และกำหนดการประชุม EGM ครั้งที่ 1/2567 (แก้ไข)

08 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งมติคณะกรรมการ เพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RML-W1 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด การออกและเสนอขาย ESOP Warrant ครั้งที่ 1 และกำหนดการประชุม EGM ครั้งที่ 1/2567

08 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

14 พฤศจิกายน 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

14 พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 พฤศจิกายน 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

13 พฤศจิกายน 2566

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

08 พฤศจิกายน 2566

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

29 สิงหาคม 2566

การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน (การกู้ยืมเงิน)

11 สิงหาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

11 สิงหาคม 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

11 สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)