ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
15 มกราคม 2563

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง

03 มกราคม 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ RML กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

02 ธันวาคม 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

29 พฤศจิกายน 2562

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

20 พฤศจิกายน 2562

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

18 พฤศจิกายน 2562

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

14 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

14 พฤศจิกายน 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

14 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

04 พฤศจิกายน 2562

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

22 ตุลาคม 2562

การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม)

04 ตุลาคม 2562

การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

01 ตุลาคม 2562

แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

14 สิงหาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

14 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

14 สิงหาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

01 กรกฎาคม 2562

แจ้งกรรมการลาออก

13 พฤษภาคม 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

10 พฤษภาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

10 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)