ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
18 พฤศจิกายน 2562

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

14 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

14 พฤศจิกายน 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

14 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

04 พฤศจิกายน 2562

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

22 ตุลาคม 2562

การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม)

04 ตุลาคม 2562

การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ การแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทฯ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

01 ตุลาคม 2562

แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

14 สิงหาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562

14 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

14 สิงหาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

01 กรกฎาคม 2562

แจ้งกรรมการลาออก

13 พฤษภาคม 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

10 พฤษภาคม 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562

10 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

10 พฤษภาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)

30 เมษายน 2562

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไข PDF)

29 เมษายน 2562

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

05 เมษายน 2562

รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

05 เมษายน 2562

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562