ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
22 ธันวาคม 2560

แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement)

01 ธันวาคม 2560

แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2561

01 ธันวาคม 2560

กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W4) ครั้งที่ 10

30 พฤศจิกายน 2560

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

13 พฤศจิกายน 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

13 พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

13 พฤศจิกายน 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

02 ตุลาคม 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (RML-W4 ครั้งที่ 9) (แก้ไข)

29 กันยายน 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (RML-W4 ครั้งที่ 9)

08 กันยายน 2560

กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W4) ครั้งที่ 9

09 สิงหาคม 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

09 สิงหาคม 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

09 สิงหาคม 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

07 กรกฎาคม 2560

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560

30 มิถุนายน 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (RML-W4 ครั้งที่ 8)

08 มิถุนายน 2560

กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W4) ครั้งที่ 8

06 มิถุนายน 2560

แจ้งกรรมการลาออก

15 พฤษภาคม 2560

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

15 พฤษภาคม 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)

15 พฤษภาคม 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)