ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
20 เมษายน 2561

กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ RML-W4

20 เมษายน 2561

แต่งตั้งรองประธานกรรมการ

19 เมษายน 2561

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561

19 เมษายน 2561

แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุน การขายหุ้นในบริษัทย่อย และการเพิ่มทุนในบริษัทร่วมทุน

19 เมษายน 2561

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561

18 เมษายน 2561

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการทำ BIG LOT

02 เมษายน 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ RML-W4 (F53-5) (ครั้งที่ 11)

26 มีนาคม 2561

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

22 มีนาคม 2561

การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้ การยกเลิก ESOP warrant (RML-WC) การลดทุน การเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)

15 มีนาคม 2561

การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้ การยกเลิก ESOP warrant (RML-WC) การลดทุน การเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

08 มีนาคม 2561

กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W4) ครั้งที่ 11

27 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง

27 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

27 กุมภาพันธ์ 2561

งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)

27 กุมภาพันธ์ 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560

14 กุมภาพันธ์ 2561

SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

14 กุมภาพันธ์ 2561

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

12 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการทำ BIG LOT

11 มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 01/2561: แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

29 ธันวาคม 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (RML-W4 ครั้งที่ 10)