ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
17 กันยายน 2561

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

06 กันยายน 2561

แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

03 กันยายน 2561

แจ้งสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

21 สิงหาคม 2561

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2561

16 สิงหาคม 2561

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ("KPNL") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

09 สิงหาคม 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

09 สิงหาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

09 สิงหาคม 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

06 สิงหาคม 2561

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

25 กรกฎาคม 2561

แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

02 กรกฎาคม 2561

หุ้นเพิ่มทุนของ RML เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

25 มิถุนายน 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ RML-W4 (F53-5) (แก้ไข)

22 มิถุนายน 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ RML-W4 (F53-5)

14 พฤษภาคม 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

14 พฤษภาคม 2561

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง

14 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

14 พฤษภาคม 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

11 พฤษภาคม 2561

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท

08 พฤษภาคม 2561

10 พฤษภาคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ RML-W4

04 พฤษภาคม 2561

การปรับสิทธิของ RML-W4