ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
31 มีนาคม 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (RML-W4 ครั้งที่ 7)

24 มีนาคม 2560

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

08 มีนาคม 2560

กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W4) ครั้งที่ 7

03 มีนาคม 2560

แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

24 กุมภาพันธ์ 2560

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560,จ่ายเงินปันผล,แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใหม่,การลดทุน,การเพิ่มทุน,การออก ESOP Warrant,การแต่งตั้งผู้บริหาร

24 กุมภาพันธ์ 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559

24 กุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

24 กุมภาพันธ์ 2560

งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)

23 กุมภาพันธ์ 2560

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

04 มกราคม 2560

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (RML-W4 ครั้งที่ 6)

15 ธันวาคม 2559

แจ้งวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560

02 ธันวาคม 2559

กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W4) ครั้งที่ 6

30 พฤศจิกายน 2559

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

10 พฤศจิกายน 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

10 พฤศจิกายน 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559

03 ตุลาคม 2559

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (RML-W4 ครั้งที่ 5)

30 กันยายน 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

07 กันยายน 2559

กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W4) ครั้งที่ 5

09 สิงหาคม 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

09 สิงหาคม 2559

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559