ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
25 มิถุนายน 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ RML-W4 (F53-5) (แก้ไข)

22 มิถุนายน 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ RML-W4 (F53-5)

14 พฤษภาคม 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

14 พฤษภาคม 2561

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง

14 พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

14 พฤษภาคม 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)

11 พฤษภาคม 2561

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท

08 พฤษภาคม 2561

10 พฤษภาคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ RML-W4

04 พฤษภาคม 2561

การปรับสิทธิของ RML-W4

30 เมษายน 2561

แจ้งกรรมการลาออก

27 เมษายน 2561

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

25 เมษายน 2561

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ RML-W4

20 เมษายน 2561

กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ RML-W4

20 เมษายน 2561

แต่งตั้งรองประธานกรรมการ

19 เมษายน 2561

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561

19 เมษายน 2561

แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุน การขายหุ้นในบริษัทย่อย และการเพิ่มทุนในบริษัทร่วมทุน

19 เมษายน 2561

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561

18 เมษายน 2561

แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการทำ BIG LOT

02 เมษายน 2561

แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ RML-W4 (F53-5) (ครั้งที่ 11)

26 มีนาคม 2561

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561