ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
31 กรกฎาคม 2563

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

29 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

01 กรกฎาคม 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

29 มิถุนายน 2563

รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์

16 มิถุนายน 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

14 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

14 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

14 พฤษภาคม 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

10 เมษายน 2563

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 เมษายน 2563

19 มีนาคม 2563

รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม)

18 มีนาคม 2563

รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์

28 กุมภาพันธ์ 2563

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

27 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

27 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

27 กุมภาพันธ์ 2563

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)

27 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

16 มกราคม 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR หลักทรัพย์ RML

15 มกราคม 2563

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง

03 มกราคม 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น "NP" หลักทรัพย์ RML กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

02 ธันวาคม 2562

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท