ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
21 มีนาคม 2562

แจ้งการแก้ไขข้อมูลในสารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE

15 มีนาคม 2562

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2562 การจ่ายเงินปันผล การได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ไนน์ทีน จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการลงทุนในโครงการ ONE CITY CENTRE

27 กุมภาพันธ์ 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561

27 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

27 กุมภาพันธ์ 2562

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

15 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุน

13 กุมภาพันธ์ 2562

รายการเกี่ยวโยงกัน

11 กุมภาพันธ์ 2562

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

06 กุมภาพันธ์ 2562

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

05 กุมภาพันธ์ 2562

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

21 มกราคม 2562

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

17 ธันวาคม 2561

หุ้นเพิ่มทุนของ RML เริ่มซื้อขายวันที่ 18 ธันวาคม 2561

14 ธันวาคม 2561

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)

13 ธันวาคม 2561

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)

12 ธันวาคม 2561

แจ้งการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ความสำเร็จของการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

30 พฤศจิกายน 2561

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

15 พฤศจิกายน 2561

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

14 พฤศจิกายน 2561

แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง

13 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)

13 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)