ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
13 พฤศจิกายน 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

13 พฤศจิกายน 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

13 พฤศจิกายน 2561

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

08 พฤศจิกายน 2561

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

26 ตุลาคม 2561

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

25 ตุลาคม 2561

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท

25 ตุลาคม 2561

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม

24 ตุลาคม 2561

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท แทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง

11 ตุลาคม 2561

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

11 ตุลาคม 2561

แจ้งรองประธานกรรมการบริษัทลาออก การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทแทนที่ และการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

26 กันยายน 2561

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ("KPNL") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข PDF)

19 กันยายน 2561

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง

17 กันยายน 2561

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

06 กันยายน 2561

แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

03 กันยายน 2561

แจ้งสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

21 สิงหาคม 2561

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2561

16 สิงหาคม 2561

การเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ("KPNL") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

09 สิงหาคม 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

09 สิงหาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

09 สิงหาคม 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)