ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
10 กันยายน 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 กันยายน 2563

08 กันยายน 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การลาออกของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และการแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระหว่างกาล

08 กันยายน 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 กันยายน 2563

13 สิงหาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

13 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 สิงหาคม 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

11 สิงหาคม 2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

31 กรกฎาคม 2563

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

29 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

01 กรกฎาคม 2563

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

29 มิถุนายน 2563

รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์

16 มิถุนายน 2563

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผล

14 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

14 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

14 พฤษภาคม 2563

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

10 เมษายน 2563

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 เมษายน 2563

19 มีนาคม 2563

รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม)

18 มีนาคม 2563

รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์

28 กุมภาพันธ์ 2563

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

27 กุมภาพันธ์ 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562