ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
07 เมษายน 2564

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และและมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

01 เมษายน 2564

แจ้งปรับปรุงข้อมูลรายละเอียดตราประทับของบริษัท

19 มีนาคม 2564

รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์

18 มีนาคม 2564

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

12 มีนาคม 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก การกำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล และการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

08 มีนาคม 2564

แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก

02 มีนาคม 2564

แจ้งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบลาออก

24 กุมภาพันธ์ 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

24 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

24 กุมภาพันธ์ 2564

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

18 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ / โลโก้ใหม่ของบริษัท

21 มกราคม 2564

แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO)

02 ธันวาคม 2563

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

12 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

12 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

12 พฤศจิกายน 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

20 ตุลาคม 2563

รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์

30 กันยายน 2563

แจ้งขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

10 กันยายน 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 กันยายน 2563

08 กันยายน 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การลาออกของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และการแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระหว่างกาล