ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
24 กุมภาพันธ์ 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

24 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

24 กุมภาพันธ์ 2564

งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)

18 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ / โลโก้ใหม่ของบริษัท

21 มกราคม 2564

แจ้งการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO)

02 ธันวาคม 2563

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

12 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

12 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

12 พฤศจิกายน 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

20 ตุลาคม 2563

รายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์

30 กันยายน 2563

แจ้งขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

10 กันยายน 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 09 กันยายน 2563

08 กันยายน 2563

แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การลาออกของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร และการแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระหว่างกาล

08 กันยายน 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 กันยายน 2563

13 สิงหาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

13 สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 สิงหาคม 2563

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

11 สิงหาคม 2563

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท

31 กรกฎาคม 2563

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

29 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น