ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
12 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

29 เมษายน 2565

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

29 มีนาคม 2565

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท

01 มีนาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565: กำหนดการจัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การงดจ่ายเงินปันผล และการออกหุ้นกู้ (เพิ่มรายละเอียดในหัวข้อข่าว)

01 มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

28 กุมภาพันธ์ 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

28 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

28 กุมภาพันธ์ 2565

งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)

28 กุมภาพันธ์ 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565

30 พฤศจิกายน 2564

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

25 พฤศจิกายน 2564

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

10 พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 พฤศจิกายน 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564

10 พฤศจิกายน 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)

28 ตุลาคม 2564

การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

13 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 สิงหาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

13 สิงหาคม 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)

14 พฤษภาคม 2564

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) แก้ไข งบกระแสเงินสด

13 พฤษภาคม 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท