การแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชัน (Whistle Blowing)

  1. บริษัทฯ กําหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันนอกเหนือไปจากช่องทางภายบริษัทฯ โดยพนักงานของบริษัทฯ, คู่ค้า, หรือสาธารณชน ทั่วไปสามารถใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันได้อีกทางหนึ่ง
  2. ผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแสการคอร์รัปชันสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่อีเมล์ whistleblowing@raimonland.com บริษัทฯ ให้ความมั่นใจว่า ชื่อผู้ที่แจ้ง เบาะแส จะได้รับการปกปิดเป็นความลับ และบริษัทฯ จะให้การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลดังกล่าว
  3. หากกรณีที่บริษัทมีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้ง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังจากที่บริษัทได้รับแจ้งข้อมูลการกระทําผิดและการทุจริตแล้ว บริษัทมีกระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

01

ตรวจสอบข้อกล่าวหา

บริษัทจะดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตที่พิจารณาเห็นสมควรโดยทีมคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตจะเริ่ม ดําเนินการรวบรวมข้อมูล หลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง

02

สืบสวน รวบรวมข้อเท็จจริง พิจารณาในรายละเอียดของข้อเท็จจริง

ทางคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตจะดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําผิดและทุจริตในรายละเอียดวิเคราะห์หลักฐานและ จัดทํารายงาน

03

รายงานผล

คณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตจะรายงานผลการสืบสวนและข้อเท็จจริงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร พร้อม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและสิ่งที่บริษัทต้องดําเนินการต่อเรื่องดังกล่าว

WHISTLE BLOWING FORM

All whistleblowers are required to submit factual information and must not incriminate others without sufficient evidence.

ข้อมูลการร้องเรียน

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ทำการจัดเก็บข้อมูล ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสำหรับการติดต่อกับท่าน บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน บริษัทจึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมาตรการการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต

อ่าน นโยบายคุ้มครองการข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่นี่