นายเบร็นตัน จัสติน มอเรลโล | Raimon Land
ย้อนกลับ

นายเบร็นตัน จัสติน มอเรลโล

กรรมการ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2566
การศึกษา
  • Candidate for Doctor of Business Administration (DBA Governance), Australian Institute of Business
  • MBA, Asia Pacific Master of Business Administration, National University of Singapore
  • Bachelor of Higher Secondary Science Education Biology & Chemistry, University of South Australia
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
  • ถือด้วยตนเอง: ไม่มี
  • คู่สมรส ผู้อยู่กินกันฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
  • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2547 - ปัจจุบัน
dwp | Design Worldwide Partnership, Thailand
Chairman
2541 - 2544
B. BRAUN ASIA PACIFIC, Thailand
Regional Vice President
ย้อนกลับ