ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ | Raimon Land
06 พฤษภาคม 2558

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท

06 พฤษภาคม 2558

การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 และให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

27 เมษายน 2558

รายงานมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

09 เมษายน 2558

แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2558, การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (RML-W4), การเพิ่มทุน (แก้ไข template)

07 เมษายน 2558

แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2558, การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (RML-W4), การเพิ่มทุน

03 เมษายน 2558

รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (RML-W3) ครั้งที่ 12 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

31 มีนาคม 2558

1 เม.ย. 58 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ RML-W3

30 มีนาคม 2558

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : RML-W3

25 มีนาคม 2558

กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและกำหนดวันห้ามซื้อขาย RML-W3

20 มีนาคม 2558

กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W3) ครั้งที่ 12

16 มีนาคม 2558

แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผล

02 มีนาคม 2558

งบการเงินรายปี 2557

02 มีนาคม 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

02 มีนาคม 2558

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

23 กุมภาพันธ์ 2558

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

05 มกราคม 2558

รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (RML-W3) ครั้งที่ 11 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

11 ธันวาคม 2557

กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W3) ครั้งที่ 11

13 พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) แก้ไข

13 พฤศจิกายน 2557

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557

13 พฤศจิกายน 2557

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557