นายหฤษฏ์ (ลักษณะโยธิน) เกิดทิพย์ | Raimon Land
ย้อนกลับ

นายหฤษฏ์ (ลักษณะโยธิน) เกิดทิพย์

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด
การศึกษา
  • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ประกาศนียบัตรด้านความเป็นผู้นำ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบธุรกิจ ซีเอสอาร์ เอเชีย
  • ประกาศนียบัตรด้านความเป็นผู้นำ สถาบันพัฒนาผู้บริหาร เบิร์กลี่ย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
31 ธันวาคม 2565
  • ถือด้วยตนเอง: ไม่มี
  • คู่สมรส ผู้อยู่กินกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
  • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2566 - ปัจจุบัน
บมจ. ไรมอน แลนด์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด
2565 - 2566
บมจ. ไรมอน แลนด์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
2564 - 2565
บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงานการตลาด
2561 - 2564
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด มหาชน (สถาบันการเงิน)
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานแบรนด์ และการตลาดองค์กร
2553 - 2561
ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในกลุ่มบริษัทอิตัลไทย (ธุรกิจโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ และสปา)
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการบริหารแบรนด์
ย้อนกลับ