นายกฤษฎิ์ ลิขิตบรรณกร | Raimon Land
ย้อนกลับ

นายกฤษฎิ์ ลิขิตบรรณกร

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
การศึกษา
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • Certificate on International Business Management, Vienna University, Austria
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
31 ธันวาคม 2565
  • ถือด้วยตนเอง: ไม่มี
  • คู่สมรส ผู้อยู่กินกันฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
  • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2566 - ปัจจุบัน
บมจ. ไรมอน แลนด์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2565 - 2566
บมจ. ไรมอน แลนด์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
2563 - 2565
บจก. เอชเคแอล (ไทย แมเนจเม้นท์) (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ผู้จัดการทั่วไป
2560 - 2563
บจก. แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ผู้จัดการอาวุโส
2558 - 2560
บจก. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ย้อนกลับ