นายอธิพงษ์ จิตต์แจ้ง | Raimon Land
ย้อนกลับ

นายอธิพงษ์ จิตต์แจ้ง

กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการกฎหมาย
การศึกษา
  • Master of Laws (LL.M.), University of Southern California (USC)
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
31 ธันวาคม 2565
  • ถือด้วยตนเอง: ไม่มี
  • คู่สมรส ผู้อยู่กินกันฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
  • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
2565 - ปัจจุบัน
บมจ. ไรมอน แลนด์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
2552 - 2565
บจก. สำนักงานกฎหมายประมวลชัย (ให้บริการทางกฎหมาย)
ทนายความหุ้นส่วน
ย้อนกลับ