นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น | Raimon Land
ย้อนกลับ

นายเตย์ เคียน เซ็ง จอห์น

กรรมการ และกรรมการบริหาร
วันที่เข้ารับตำแหน่ง 9 ก.ย. 2563
การศึกษา
  • ปริญญาเกียรตินิยมมหาวิทยาลัย Nanyang Technological สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
9 กันยายน 2563
  • ถือด้วยตนเอง: ไม่มี
  • คู่สมรส ผู้อยู่กินกันฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
  • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
Kwee & Partners Pte Ltd - สิงคโปร์
กรรมการ
ปัจจุบัน
Mesa Investment Pte Ltd - สิงคโปร์
กรรมการ
ปัจจุบัน
Capella Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. – สาธารณรัฐประชาชนจีน
กรรมการ
Pontiac Land
Head of Business Development and Investment
Pacific Star
Senior Vice President of REITs and Fund Management
JP Morgan
Senior Investment Banker – Southeast Asia and China
ย้อนกลับ