นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ | Raimon Land
ย้อนกลับ

นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
การศึกษา
  • บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
18 มกราคม 2566
  • ถือด้วยตนเอง: N/A
  • คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: N/A
  • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: N/A

ประสบการณ์การทำงาน

2566 - Present
บมจ. ไรมอน แลนด์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน และเลขานุการบริษัท
2559 - 2566
บมจ. ไรมอน แลนด์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
2556 - 2559
บมจ. ไรมอน แลนด์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
2550 - 2556
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการอาวุโส
ย้อนกลับ