นางสาวปลื้มจิตต์ ไชยา | Raimon Land
ย้อนกลับ

นางสาวปลื้มจิตต์ ไชยา

กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) (รักษาการ)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง 1 กันยายน 2564
การศึกษา
  • ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบแสง มหาวิทยาลัยวอชิงตัน, ซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
ข้อมูล ณ กันยายน 2564
  • ถือด้วยตนเอง: N/A
  • คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: N/A
  • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: N/A
ความสัมพันธ์ของครอบครัวภายในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) (รักษาการ)
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2567
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาโครงการ (CPDO)
พ.ศ. 2554 - 2564
บริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รองประธานฝ่ายพัฒนาโครงการ
พ.ศ. 2551 - 2554
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการ
พ.ศ. 2545 - 2551
บริษัท บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและก่อสร้าง
พ.ศ. 2542 - 2544
บริษัท อาร์ดีจี แพลนนิง แอนด์ ดีไซน์
ผู้จัดการโครงการ
พ.ศ. 2541
มาลัม อาร์คิเทค, ซีแอดเทิล
สถาปนิก
พ.ศ. 2540
ออซั่น แซนเบิร์ก, ซีแอตเทิล
สถาปนิก
ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2542 - 2544
บริษัท อาร์ดีจี แพลนนิง แอนด์ ดีไซน์
ผู้จัดการโครงการ
2541
มาลัม อาร์คิเทค, ซีแอดเทิล
สถาปนิก
2540
ออซั่น แซนเบิร์ก, ซีแอตเทิล
สถาปนิก
ย้อนกลับ