นายกรณ์ ณรงค์เดช | Raimon Land
ย้อนกลับ

นายกรณ์ ณรงค์เดช

ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง 20 พ.ย. 2562
การศึกษา
  • วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต (MSc) in Industrial Relations and Personnel Management, London School of Economics (LSE), London, UK
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (BA) in Management with the emphasis on Business Administration (Dean’s Scholars for four consecutive semesters) Regent’s College, London, UK
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมการลงทุน Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3
  • Director Certification Program (DCP) รุ่น 254 ปี 2561
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • ถือด้วยตนเอง: 700,000 หุ้น (ร้อยละ 0.02)
  • คู่สมรส ผู้อยู่กินกันฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
  • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: ไม่มี
ความสัมพันธ์ของครอบครัวภายในบริษัท น้องชายของนายกฤษณ์ ณรงค์เดช (ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
บมจ. ไรมอน แลนด์
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด
รองประธานกรรมการ
ปัจจุบัน
บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร
ปัจจุบัน
บริษัท เคพีเอ็น ไลฟสไตล์ จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร
ปัจจุบัน
มูลนิธิ ดร. เกษม และคุณหญิง พรทิพย์ ณรงค์เดช (มูลนิธิ เคพีเอ็น)
กรรมการ
ย้อนกลับ