นางสาวจรรย์จิรา พนิตพล | Raimon Land
ย้อนกลับ

นางสาวจรรย์จิรา พนิตพล

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO)
วันที่เข้ารับตำแหน่ง 1 กุมภาพันธ์ 2564
อายุ 45
การศึกษา
  • ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก
  • ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับคณะกรรมการ รุ่นที่ 188/2557
  • หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 32/2552 และ รุ่นที่ 120/2564 (ลงทะเบียน)
การอบรม ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2564
  • ถือด้วยตนเอง: N/A
  • คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: N/A
  • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: N/A
ความสัมพันธ์ของครอบครัวภายในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
พ.ศ. 2551 - 2556
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการฝ่ายงานวางแผนและการลงทุน
ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2559 - 2562
บริษัท YOTEL (IFA Group)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
พ.ศ. 2557 - 2559
บริษัท IFA Hotels & Resorts (IFA Group)
กรรมการฝ่ายการลงทุน
พ.ศ. 2556 - 2557
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ และ วางแผนการลงทุน
ย้อนกลับ