นายกฤษณ์ ณรงค์เดช | Raimon Land
ย้อนกลับ

นายกฤษณ์ ณรงค์เดช

ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
วันที่เข้ารับตำแหน่ง 20 พ.ย. 2562
การศึกษา
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน
  • วตท. รุ่น 21, หลักสูตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • DAP รุ่น 54/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  • ถือด้วยตนเอง: 66,738,300 หุ้น
  • คู่สมรส ผู้อยู่กินกันฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
  • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: ไม่มี
ความสัมพันธ์ของครอบครัวภายในบริษัท พี่ชายนายกรณ์ ณรงค์เดช

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
บมจ. ไรมอน แลนด์
ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น
ประธาน
ปัจจุบัน
บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการบริหาร
ปัจจุบัน
บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด
กรรมการบริหาร
ปัจจุบัน
บริษัท ดับบลิวเอชเอ - เคพีเอ็น อลัยแอนซ์ จำกัด
กรรมการบริหาร
ปัจจุบัน
บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการบริหาร
ปัจจุบัน
บริษัท เคพีเอ็น อวอร์ด จำกัด
กรรมการบริหาร
ปัจจุบัน
บริษัท เคพีเอ็น เทรดดิ้ง จำกัด
กรรมการบริหาร
ปัจจุบัน
บริษัท เคพีเอ็น ทาวเวอร์ จำกัด
กรรมการบริหาร
ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทสยามกลการ
กรรมการ
ปัจจุบัน
มูลนิธิ ดร. เกษม และคุณหญิง พรทิพย์ ณรงค์เดช
รองประธาน
ย้อนกลับ