นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | Raimon Land
ย้อนกลับ

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล

รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง 13 มี.ค. 2564
การศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
 • TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 5 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสถาบัน IMD ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 4 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 2/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 16/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Correspondent Banking Seminar, DB (Asia Pacific) Training Centre Pte Ltd.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 12
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
12 มีนาคม 2564
 • ถือด้วยตนเอง: N/A
 • คู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: N/A
 • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: N/A

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
-
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
-
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
-
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ประธานคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
-
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
นายกสมาคม
-
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
รองประธานกรรมการ
-
ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ(CBCE)
กรรมการ
-
โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC ภาคเอกชน)
กรรมการ
-
คณะกรรมการพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ
กรรมการ
-
Amata City Bien Hoa Joint Stock Company
กรรมการอิสระ
-
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
ย้อนกลับ