นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี | Raimon Land
ย้อนกลับ

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้ารับตำแหน่ง 16 ม.ค. 2563
การศึกษา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การอบรม
 • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น ๓๙
 • Director Certificate Program (DCP) 170/2013
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น ๓๑
 • Thailand Energy Academy (ประธานรุ่นท่ี ๓ สถาบันวิทยาการพลังงาน)
 • Capital Market Academy รุ่นท่ี ๒๐
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นท่ี ๕๘)
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ม.ค. 2563
 • ถือด้วยตนเอง: ไม่มี
 • คู่สมรส ผู้อยู่กินกันฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
 • นิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ปัจจุบัน
บมจ. ไรมอน แลนด์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2556
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตำแหน่งในบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2556 -2557
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2548
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ และรองประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
2546 - 2548
กระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2544 - 2545
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ, รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รักษาการประธานกรรมาธิการอุตสาหกรรม และคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
2542 - 2543
รัฐสภา
เลขานุการคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน
2541
กระทรวงพาณิชย์
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
2539
สภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี
2539
กระทรวงต่างประเทศ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
ย้อนกลับ