กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W3) ครั้งที่7 | Raimon Land
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
12 ธันวาคม 2556

กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W3) ครั้งที่7

การใช้สิทธิ เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิ วันที่แจ้งสารสนเทศ : 12 ธ.ค. 2556 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : RML-W3 วันใช้สิทธิ : 27 ธ.ค. 2556 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 20 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 26 ธ.ค. 2556 ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 2.75 อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) : 1 : 1 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้