กำหนดวันประชุม EGM 1/2556 การเพิ่มทุน, ESOP, และการออกหุ้นกู้ (แก้ไข Template) | Raimon Land
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
26 กันยายน 2556

กำหนดวันประชุม EGM 1/2556 การเพิ่มทุน, ESOP, และการออกหุ้นกู้ (แก้ไข Template)

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.ย. 2556 จัดสรรให้กับ : กรรมการและพนักงาน(ESOP) ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 89,000,000 : หุ้นสามัญ หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก ทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 89,000,000 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1 ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 1.67 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี นับตั้งแต่ใบที่ออกวันสำคัญแสดงสิทธิ ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.ย. 2556 รายละเอียดการจัดสรร (แก้ไข) จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม) : 89,000,000 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 89,000,000 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 89,000,000 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00 ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 25 ก.ย. 2556 วันประชุม : 01 พ.ย. 2556 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 10 ต.ค. 2556 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 11 ต.ค. 2556 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 08 ต.ค. 2556 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ - การออกหุ้นกู้ สถานที่ประชุม : โครงการเดอะริเวอร์ ซอยเจริญนคร 13 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้