มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์และการงดจ่ายเงินปันผล | Raimon Land
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
12 มีนาคม 2556

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์และการงดจ่ายเงินปันผล

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 มี.ค. 2556 วันประชุม : 25 เม.ย. 2556 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 09 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 26 มี.ค. 2556 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 27 มี.ค. 2556 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 22 มี.ค. 2556 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล สถานที่ประชุม : โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 มี.ค. 2556 งดจ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2555 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2555 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้