รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน | Raimon Land
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
04 กุมภาพันธ์ 2556

รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง รายงานการใช้เงินจากการเพิ่มทุน เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (1) กองทุนเปิดไทยทวีทุน 2 และ (2) Ton Poh Thailand Fund จำนวนรวม 325,038,556 หุ้น เสนอขายในราคาหุ้นละ 1.4058 บาท รวมเป็นเงิน 456,939,202.02 บาท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ถึง 2 พฤษภาคม 2555 นั้น บริษัท ขอรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2556 ดังนี้ หน่วย : ล้านบาท จำนวนเงินเพิ่มทุนคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 220 หัก : ให้บริษัทย่อยกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ 106 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและบริษัทย่อย 114 จำนวนเงินเพิ่มทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 - 0 - จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้