การลาออกของกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ | Raimon Land
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
04 กุมภาพันธ์ 2556

การลาออกของกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การลาออกของกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 62 อาคาร เดอะมิลเลนเนีย ชั้นที่ 22 ห้อง 2201-3 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") ดังนี้ 1. มีมติรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทของ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ และนายอูแบร์ โรมารี่ แบร์ตร็อง วิริออท (Mr. Hubert Romary Bertrand Viriot) และรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของนายนูแมน โมฮัมเหม็ด นูแมน โมฮัมเหม็ด (Mr. Numan Mohamed Numan Mohamed) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 และอนุมัติการแต่งตั้ง นายเจสัน โก๊ะ เช็ง เหว่ย (Mr. Jason Goh Hseng Wei) นาย ลี เช เชง เอเดรียน (Mr. Lee Chye Cheng Adrian) และนางสาวนุช กัลยาวงศา เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกดังกล่าว 2. มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) ตามรายละเอียดดังนี้ "นายลี เช เต็ก ไลโอเนล นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน นายเจสัน โก๊ะ เช็ง เหว่ย นาย ลี เช เชง เอเดรียน นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท" จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้