แจ้งข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่เพิ่มเติม | Raimon Land
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
04 กุมภาพันธ์ 2556

แจ้งข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่เพิ่มเติม

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แจ้งข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่เพิ่มเติม เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลท.เรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จากไอเอฟเอ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท 3 ลิมิเต็ด (IFA Hotels & Resorts 3 Limited) เป็น เจเอส ออยล์ พีทีอี ลิมิเต็ด (JS Oil Pte. Ltd.) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ความละเอียดทราบแล้วนั้น บริษัทขอแจ้งรายละเอียดของ เจเอส ออยล์ พีทีอี ลิมิเต็ด (JS Oil Pte. Ltd.) และนายลี เช เต็ก ไลโอเนล (Mr. Lee Chye Tek Lionel) ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวของเจเอส ออยล์ พีทีอี ลิมิเต็ด (JS Oil Pte. Ltd.) เพิ่มเติมต่อตลท. ดังนี้ เจเอส ออยล์ พีทีอี ลิมิเต็ด (JS Oil Pte. Ltd.) เป็นบริษัทเอกชนจำกัดความรับผิดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีทุนเรือนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เจเอส ออยล์ พีทีอี ลิมิเต็ด (JS Oil Pte. Ltd.) มีกรรมการจำนวน 2 ราย ได้แก่ นาย ลี เช เต็ก ไลโอเนล (Mr. Lee Chye Tek Lionel) และนาย ลี เช เชง เอเดรียน (Mr. Lee Chye Cheng Adrian) โดยธุรกิจหลักของเจเอส ออยล์ พีทีอี ลิมิเต็ด (JS Oil Pte. Ltd.) คือการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น (investment holding) โดยนาย ลี เช เต็ก ไลโอเนล (Mr. Lee Chye Tek Lionel) ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทจำนวนร้อยละ 24.98 ผ่านทางเจเอส ออยล์ พีทีอี ลิมิเต็ด (JS Oil Pte. Ltd.) นาย ลี เช เต็ก ไลโอเนล (Mr. Lee Chye Tek Lionel) เป็นผู้ประกอบการชาวสิงคโปร์ โดยเป็นผู้นำในบริษัท เอสร่า โฮลดิ้งส ลิมิเต็ด (Ezra Holdings Limited) ("เอสร่า") ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่ง ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ โดยทุนของเอสร่าได้ซื้อขายอยู่ในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ เขาเป็นผู้ผลักดันเอสร่าและธุรกิจขนาดย่อมอื่นๆ ให้ก้าวสู่ธุรกิจระดับโลก โดยการนำเข้าสู่ตลาดในประเทศสิงคโปร์ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศมาเลเซีย รวมมูลค่าในตลาดทุนเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีลูกจ้างมากกว่า 5,000 คนทั่วโลก ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นาย ลี เช เต็ก ไลโอเนล (Mr. Lee Chye Tek Lionel) ได้ขยายความสนใจของเขามายังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการบริหารจัดการโรงแรม โดยประสบความสำเร็จในการพัฒนาตึกสูงระฟ้า อาคาร 15 (Tower 15) ซึ่งมี 30 ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันอาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต่างๆ ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งเป็นที่ตั้งของบูติก โฮเทล แคลพสัน (Boutigue Hotel Klapsons) และสกาย เทอร์เรส บาร์ ฟาบริก้า (Sky-terrace Bar Fabrika) ที่ได้รับความนิยม แคลพสันบริหารโดยวิสเทอเรีย โฮเทล แมเนจเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด (Wisteria Hotel Management Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จิท ซัน อินเวสเม้นท์ (Jit Sun Investments) ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นของครอบครัวของนาย ลี เช เต็ก ไลโอเนล (Mr. Lee Chye Tek Lionel) นาย ลี เช เต็ก ไลโอเนล (Mr. Lee Chye Tek Lionel) ตั้งใจที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทและทีมผู้บริหารของบริษัท เพื่อแสวงหาโอกาสในการเจริญเติบโตของธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทขอชี้แจงว่าข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 25 กันยายน 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จำนวนหุ้น ร้อยละการถือหุ้น ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 IFA Hotels & Resorts 3 Ltd 893,984,851 25.004 JS Oil Pte. Ltd, 24.98% กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2 250,000,000 6.992 N/A บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 197,484,731 5.523 N/A นายศิริศักดิ์ สนโสภณ 83,500,000 2.335 N/A Somers (U.K.) Limited 75,038,556 2.099 N/A จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้