ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล | Raimon Land
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
12 พฤศจิกายน 2555

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล

ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง ชี้แจงข่าวลือของบริษัท ในหนังสือพิมพ์วันนี้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข่าวลือที่ปรากฎในหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ ที่ลงว่าผู้ถือหุ้นใหญ่หรือ IFA Hotels & Resorts 3 Limtiedอยู่ระหว่างการเจรจาขายหุ้น 24% ให้กับ NOVOTEL GROUP และบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีแผนที่จะลดทุนเพื่อลดยอดขาดทุนสะสมเพื่อการจ่ายปันผลนั้น บริษัทขอเรียนชี้แจง ดังนี้ - บริษัทไม่ทราบข่าวเกี่ยวกับที่ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือ IFA Hotels & Resorts 3 Limtied อยู่ระหว่างการเจรจาขายหุ้น 24% ให้กับ NOVOTEL GROUP - ปัจจุบันบริษัทไม่มีแผนที่จะลดทุนเพื่อลดยอดขาดทุนสะสมเพื่อการจ่ายปันผล จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและการจัดการ ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้